สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชู "7 ยุทธศาสตร์ REFRESH" ยกระดับสมาชิกสมาคมฯ รับมือโลกธุรกิจเสรี


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชู "7 ยุทธศาสตร์ REFRESH" ยกระดับสมาชิกสมาคมฯ รับมือโลกธุรกิจเสรี


เปิดนโยบายสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน "พิชิต อรุณพัลลภ" นายกคนใหม่พร้อมนำทัพขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีอัตลักษณ์นำพาสมาชิกสู่อีกระดับของการสร้างบ้านผ่านกลยุทธ์ "7 ยุทธศาสตร์ REFRESH" อย่างสร้างสรรค์และบริการให้ตรงใจผู้บริโภคตอกย้ำกิจกรรมหลัก งานรับสร้างบ้าน : Home Builder FOCUS 2016 ในไตรมาสแรกปี 59 เผยภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อนรวมมูลค่า 12,000 ล้านบาท
กว่าทศวรรษที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหรือเวทีกลางในความร่วมมือของผู้ประกอบการที่มารวมตัวกันเพื่อ "สร้างมาตรฐานวิชาชีพ" ยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ พัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการรวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และล่าสุด สมาคมฯได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พร้อมกับส่งมอบงานโดย "วิสิฐษ์ โมไนยพงศ์" อดีตนายกสมาคมฯ ได้ส่งไม้ต่อในการบริหารให้ "พิชิต อรุณพัลลภ" นายกสมาคมฯ คนใหม่มีวาระ 2 ปี (2559-2560)

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยถึงแนวคิดและนโยบายในวาระปี 2559 - 2560 ว่า "สมาคมพร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายและยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ และยั่งยืนด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกเพื่อก้าวสู่อีกระดับของการรับสร้างบ้าน" ผ่านแนวคิดและการดำเนินงานเพื่อสานต่อนโยบายเดิมอย่างต่อเนื่อง ความคู่ไปกับนโยบายใหม่ ตอกย้ำนโยบายการสร้างความเชื่อมั่นให้อยู่ในใจของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเพื่อความแข็งแกร่งของสมาคมฯผ่าน "7 ยุทธศาสตร์ REFRESH" ดังนี้
  • R-Reliability : เน้นอัตลักษณ์สมาคมฯให้น่าเชื่อถือจากการวางแผนเชิงรุกในการสร้างแบรนด์ในใจผู้บริโภคให้เป็น Bench Mark ของการสร้างบ้านมาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่องทางการสื่อสารโดยตรงจากสมาคมฯที่ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ www.hba-th.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
  • E-Expandability : ต่อยอดการขยายฐานธุรกิจทั้ง Supply Chain และ Value Chain เพื่อความแข็งแกร่งในการให้บริการแบบครบวงจร และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:Asean Economics Community)
  • F-Financial Stability : เน้นความมั่นคงทางการเงินของสมาคมฯ
  • R-Rethink : ทบทวนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งการจัดหารายได้ และการเข้าร่วมโครงการกับพันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านหรือการอยู่อาศัย พร้อมกันนี้ยังได้ให้มืออาชีพเข้ามาดำเนินการมากขึ้นในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคม
  • E-Equality : สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพในหมู่สมาชิก ให้สมาชิกที่เป็นบริษัทขนาดเล็กสามารถพัฒนามาตรฐานงานและการให้บริการเท่าเทียมบริษัทขนาดกลางและบริษัทใหญ่
  • S-Sustainable Human Capital : ต่อยอดความมั่นคงทุนมนุษย์ในการจัดหาบุคลากร 3 สายงาน คือ ผู้ควบคุมงาน - เจ้าหน้าที่เขียนแบบ และเจ้าหน้าที่ประมาณราคา เข้าสู่ตลาดผ่านโครงการ Road Show สถาบันอาชีวศึกษา,โครงการทวิภาคี และบุคลากรจากการจัดเทียบชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ
  • H-Harmony : ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในหมู่สมาชิกด้วยการจัดตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆภายนอกสมาคมฯ
นโยบาย "ความรู้ - เพิ่มเติมทักษะ" ให้สมาชิกรับมือโลกธุรกิจเสรี
"สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจเสรี" นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกล่าว เพื่อตอกย้ำถึงพันธกิจสำคัญของคณะกรรมการชุดใหม่
ทั้งนี้ ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันเสรี จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับบุคลากรที่อยู่ในแต่ละองค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายทะเบียนของสมาคมฯ ได้วางแผนการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสมาชิกตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ การพัฒนาความรู้ด้านการขาย การสัมมนาเรื่องความรู้ด้านวัสดุร่วมกันกับทาง SCG ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผ่านโครงการ "Dinner Talk" ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ได้จัดงาน "HBA Dinner Talk ครั้งที่ 1/2559" เพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคม และในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 Quality Management Systems - Requirements เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ
นโยบายที่เกี่ยวกับด้านการตอบแทนสู่สังคม หรือ CSR
ส่วนนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการตอบแทนสู่สังคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility ปัจจุบันสมาคมฯ ดำเนินการผ่านกิจกรรมหลัก 2 ส่วนคือ

  1. การให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การเข้าเป็นคณะจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สายก่อสร้าง สถาปัตย์ และโยธา และ
  2. การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และสนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้จริง การให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ นั้น จะช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนและที่ผ่านมาสมาคมฯ ก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง
ด้านการสร้างมูลค่าตลาดรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ทุกนโยบายที่ดำเนินผ่าน "7 ยุทธศาสตร์ REFRESH" นั้นจะช่วยสร้างมูลค่าตลาดรวมธุรกิจรับสร้างบ้านในหลายมิติที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งมิติด้านธุรกิจ มิติด้านผู้บริโภค มิติที่เกี่ยวกับสมาชิกและมิติของสังคมที่เกิดจากนโยบายด้านความรับผิดชอบหรือตอบแทนสู่สังคม โดยสมาคมฯยังมีความเชื่อมั่นว่าการปลูกสร้างบ้านของผู้บริโภคยังต้องการบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ
สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 1 /2559 สมาคมฯ จะเน้นในเรื่องของนโยบายการเร่งสร้างมูลค่าตลาดรวม และนโยบายในเชิงของผู้บริโภค ผ่านการจัดงาน Home Builder Focus 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะเป็นการรวมตัวของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ พร้อมด้วยสถาบันการเงินที่จะมาให้สินเชื่อในอัตราพิเศษ และบริษัทวัสดุก่อสร้างต่างๆเข้าร่วม โดยสมาคมฯ คาดว่าภายในงานดังกล่าวจะสามารถสร้างยอดขายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และคาดว่าปีนี้ตลาดรวมรับสร้างบ้านจะมีมูลค่าทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 15%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2570-0153, 0-2940-2744 หรือ hba-th.org

Tags: #quot7 #REFRESHquot #ช #ยกระดบสมาชกสมาคมฯ #ยทธศาสตร #รบมอโลกธรกจเสร #สมาคมธรกจรบสรางบาน

Leave a reply "สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชู "7 ยุทธศาสตร์ REFRESH" ยกระดับสมาชิกสมาคมฯ รับมือโลกธุรกิจเสรี"