แนวคิดงาน Motor Expo2015 มาตรฐานใหม่ ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก


สื่อสากลแถลงแนวคิดงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 (Motor Expo2015)

สื่อสากลมุ่งส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลก พร้อมสนับสนุน การผลิตยานยนต์ที่สะอาด ประหยัด และปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีใหม่
คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32" หรือ The 32nd Thailand International Motor Expo 2015 เปิดเผยว่า "ด้วยเหตุที่ยานยนต์เป็นตัวการสำคัญในการปล่อย 'แก๊สเรือนกระจก' ออกสู่บรรยากาศ ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตโลกร้อน บรรดาผู้ผลิตจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ยานยนต์ที่สะอาด และประหยัดพลังงาน รวมถึงแสวงหาพลังงานทดแทนที่ปราศจากมลพิษ เช่น พลังงานไฟฟ้า และไฮโดรเจน เป็นต้น"
สำหรับในประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนด "แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ พศ. 2555-2559" โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน มีกระบวนการผลิตที่สะอาด มีมาตรฐานมลพิษ และความปลอดภัยระดับสูงอันนำไปสู่การกำหนด "มาตรฐานใหม่" ของยานยนต์ไทยที่แสดงความเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมของโลกอย่างเห็นได้ชัด โดยในอนาคต กรมควบคุมมลพิษ วางแผนจะบังคับใช้มาตรฐานไอเสียระดับยูโร 6 กับรถยนต์ใหม่ตั้งแต่ปี 2563 ส่วนรถจักรยานยนต์ ต้องผ่านมาตรฐานยูโร 5 ขณะที่มาตรฐานของน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องสอดคล้องกัน โดยจะลดกำมะถันเหลือเพียง 10 พีพีเอม หรือลดลงถึง 5 เท่าจากปัจจุบัน

โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะ 2 หรือ "อีโคคาร์ 2" ก็ต้องผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นเช่นกัน ได้แก่ มาตรฐานมลพิษ ยูโร 5 และอัตราการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 100 กรัม/กก.
ยิ่งกว่านั้น ผู้ผลิตยังต้องยกระดับมาตรฐานการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์นั่งและรถกระบะ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์โครงสร้างใหม่ ที่กำหนดบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะพิจารณาจัดเก็บจากอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ แทนการจัดเก็บตามปริมาณความจุกระบอกสูบ โดยรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อย จะเสียภาษีต่ำกว่ารถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาก
ตัวอย่างเช่น รถยนต์นั่งขนาดต่ำกว่า 3,000 ซีซี หากปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า 150 กรัมต่อกิโลเมตร จะเสียภาษีร้อยละ 30 แต่ถ้าปล่อยมากกว่านั้นจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 40 ส่วนอีโคคาร์ ถ้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษีเพียงร้อยละ 14 เกินกว่านั้นเสียร้อยละ 17
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลก พร้อมสร้างสรรค์ยานยนต์ยุคใหม่ที่สะอาด ประหยัด และปลอดภัย เราจึงจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32" ขึ้นภายใต้แนวคิด "มาตรฐานใหม่ ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก" หรือ "NEW STANDARDS... THAI VEHICLES CARE ABOUT THE EARTH"
พบกับงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32" ได้ ณ อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2558 

Tags: #Expo2015 #Motor #มาตรฐานใหม #ยานยนตไทยใสใจโลก #แนวคดงาน

Leave a reply "แนวคิดงาน Motor Expo2015 มาตรฐานใหม่ ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก"