ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาส รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มสูงถึง 1.85% กับบัญชีฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน จากทีเอ็มบี


ไม่อยากให้พลาดโอกาส รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มสูงถึง 1.85% กับบัญชีฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน จากทีเอ็มบี


ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาส รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่ม สูงถึง 1.85% เพียงฝากเงินเพิ่มกับบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน จากทีเอ็มบี 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 13 - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
เงื่อนไข ดอกเบี้ยพิเศษ กับ บัญชี ฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน
รายละเอียดดอกเบี้ยพิเศษ
บัญชีฝากประจำทั่วไป
เงินฝากประจำทั่วไป 6 เดือน เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน 
จำนวนเงินฝาก
ขั้นต่ำต่อรายการฝาก
500,000 บาท  500,000 บาท 
 อัตราดอกเบี้ย :   
ฝากตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1.00% ต่อปี

รับเพิ่มเป็น 1.50% ต่อปี

ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1.20% ต่อปี

รับเพิ่มเป็น 1.70% ต่อปี 

ฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1.00% ต่อปี 

รับเพิ่มเป็น 1.75% ต่อปี 

ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1.20% ต่อปี 

รับเพิ่มเป็น 1.85% ต่อปี 

การจ่ายดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก  
เงื่อนไขรายการเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบันที่ฝากเงินเพิ่ม จากจำนวนเงินที่มีอยู่เดิมกับทางธนาคาร เทียบจำนวนเงินฝากทุกบัญชีกับธนาคาร ทีเอ็มบี ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 

*เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com
{1423932,บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป}
ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของทีเอ็มบี

Tags: #185 #612 #กบบญชฝากประจำทวไป #จากทเอมบ #รบดอกเบยพเศษเพมสงถง #เดอน #ไมอยากใหคณพลาดโอกาส

Leave a reply "ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาส รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มสูงถึง 1.85% กับบัญชีฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน จากทีเอ็มบี"