ซื้อทองได้ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ผ่อน 0% กับสินเชื่อ Speedy Cash ธ.ไทยพาณิชย์


ซื้อทองได้ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ผ่อน 0% กับสินเชื่อ Speedy Cash ธ.ไทยพาณิชย์


บัตรกดเงินสด Speedy Cash
ซื้อทอง AURORA ได้ ไม่ต้อง่จ่ายเงินก้อน ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน ทุกวันที่ 23 ของเดือน ตั้งแต่ 23 ก.ย. - 23 ธ.ค. 62
เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 77777721 xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านห้างเพชรทองออโรร่า ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันที่ 23 ของเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - เดือนธันวาคม 2562 รับสิทธิผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการที่มียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาท
  • โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าที่เข้าร่วมรายการจากเจ้าหน้าที่ร้านห้างเพชรทองออโรร่าก่อนทำรายการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายทีคงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • การผ่อนชำระตามรายการส่งเสริมการขายนี้หากผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยใน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งอาจมีค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และหรือหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777
{1450324,ดูรายละเอียดสินเชื่อบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash}
สนใจดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์

Tags: #Cash #Speedy #กบสนเชอ #ซอทองได #ธไทยพาณชย #ผอน #ไมตองจายเงนกอน

Leave a reply "ซื้อทองได้ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ผ่อน 0% กับสินเชื่อ Speedy Cash ธ.ไทยพาณิชย์"